Nhớ ngoại

By Nguyễn Tùng Minh

Khi cháu được sinh ra làm người

Tóc ngoại đã rất nhiều sợi bạc

Mẹ không sữa cháu lên cơn khát

Vú bà teo dài cháu ngậm thật là ngon..

More...